0901359995 Mr.Nghĩa

Sản phẩm

4CHL ( 20~48kWe )

Giá bán: Liên hệ

6HA2M-WDT (405mhp)

Giá bán: Liên hệ

6CHL ( 40~96kWe )

Giá bán: Liên hệ

6HYM-WET (500mhp)

Giá bán: Liên hệ

4HAL2 ( 64~120kWe )

Giá bán: Liên hệ

6HYM-WET (600mhp)

Giá bán: Liên hệ

6HAL2 ( 80~280kWe )

Giá bán: Liên hệ

6HYM-WET (650mhp)

Giá bán: Liên hệ

6AYL ( 320~450kWe )

Giá bán: Liên hệ

6AYM-WET (755mhp)

Giá bán: Liên hệ

6AYM-WET (829mhp)

Giá bán: Liên hệ